Što je kognitivno bihevioralna terapija?

Prošli tjedan smo pisali o tome zašto uopće potražiti pomoć psihologa, koje sve mogućnosti imamo pri traženju pomoći i otkud uopće krenuti s traženjem pomoći. Također smo započeli temu najpopularnijih psihoterapijskih pravaca. Ovaj tjedan ćemo se posvetiti vjerojatno najpopularnijem psihoterapijskom pravcu, kognitivno bihevioralnoj terapiji.

No što je to uopće kognitivno bihevioralna terapija?

Kognitivno bihevioralna terapija (ili KBT) je psihoterapijski pravac nastao 60ih godina prošlog stoljeća, a njenim začetnikom se smatra Aaron T. Beck. Kognitivno bihevioralna terapija je prvenstveno usmjerena na izmjene u načinu razmišljanja i ponašanja, s ciljevima razvijanja pozitivnijih misli i poboljšanja svakodnevnog funkcioniranja. U neku ruku nastaje „kombiniranjem“ ideja iz bihevioralnog i kognitivnog pristupa terapiji, kako su misli i ponašanja gotovo uvijek u interakciji, te utječu jedna na druge. Ona je znanstveno utemeljen pristup terapiji koji je učinkovit za širok raspon problema, kao što su fobije, depresije, anksioznost itd. U kognitivno bihevioralnoj terapiji se radi s idejom da se pojedinac uvijek može naučiti efikasnije nositi sa svojim problemima, kako bi umanjio patnju i poboljšao vlastito funkcioniranje.

Cilj bihevioralne strane ovog pristupa je izmijeniti problematična ponašanja, fokus je na onome što možemo vidjeti „izvana“. U ovom obliku terapije moramo biti iznimno aktivni, imati adekvatnu motivaciju te sudjelovati u vlastitom liječenju. Kognitivna strana ove terapije se, kao što joj i samo ime kaže, zasniva na radu na problematičnim mislima. Cilj je da naučimo prepoznati i tolerirati svoje simptome, te da naučimo samostalno ispravljati misaone pogreške u procesima tumačenja, procjenjivanja, zaključivanja, razumijevanja i donošenja odluka. Isto tako se fokusiramo na izmjenu problematičnih uvjerenja o sebi, okolini, svijetu oko nas i drugim ljudima u našim životima, ali i na promjenu vjerovanja koja imamo o prošlosti i budućnosti, jer ona često utječu na pojavu i održavanje psihičkih poremećaja.

Kako kognitivno bihevioralna terapija funkcionira?

Ne možemo se upustiti u terapiju prije nego što naučimo neke osnove o tome kako ovaj pristup funkcionira. Isto tako će nam vrlo vjerojatno biti bitno koliko dugo će terapija trajati, te koliko često bi trebali ići na nju.

 • Terapija je relativno kratkotrajna, za postizanje rezultata nam je dovoljan relativno mali broj susreta.
 • Iznimno je strukturirana, postepeno napredujemo prema unaprijed zadanim ciljevima s obzirom na problem koji nas muči.
 • Tijekom terapije se usmjeravamo na konkretne probleme, te nam to omogućava mjerenje vrednovanje napretka.
 • Ovaj oblik terapije je edukativan, kad radimo s terapeutom istovremeno učimo tehnike koje ćemo moći samostalno primjenjivati.
 • U osnovi ovog pristupa je zdrav razum, tako da ćemo tijekom terapije vrlo lako uočiti logiku iza pojedinih postupaka i tehnika. Terapeut će nam razjasniti sve što radi, tako da možemo razumjeti na čemu se zasniva njegov pristup radu.
 • Fokus ovog oblika terapije je na tome kako mislimo, kako se ponašamo i kako komuniciramo sada, u ovome trenutku, tako da je naš rad tijekom terapije primjenjiv odmah i sada.
 • Kognitivno bihevioralna terapija je bazirana na našoj aktivnoj suradnji s terapeutom, tijekom nje moramo biti iznimno aktivni i angažirani, te je zbog toga iznimno dinamična i zanimljiva.
 • Tijekom terapije redovito dobivamo domaće zadaće. na koje se stavlja velika težina. Nakon susreta uglavnom moramo samostalno uvježbavati tehnike koje smo naučili na terapiji, kako bi se čim prije osamostalili. Konačni cilj je naučiti kako se samostalno snaći u sukobljavanju s nekim problemom, ako se on pojavi.

Koje sve vrste kognitivno bihevioralne terapije postoje?

Ovaj pristup terapiji uključuje više načina rada s pacijentima, te različiti psihoterapeuti preferiraju različit način rada. Kognitivno bihevioralna terapija ima više načina pristupanja mislima, emocijama i ponašanju. Iako ovi pristupi imaju nezanemarivih razlika, svi imaju sličnu osnovu po kojoj djeluju.

 • Racionalno emocionalna bihevioralna terapija (REBT) uključuje identifikaciju iracionalnih vjerovanja, te se u njoj aktivno suočavamo s takvim vjerovanjima, nastojeći naučiti kako ih prepoznati i izmijeniti.
 • Kognitivna terapija je prvenstveno orijentirana na izmjenu netočnih i iskrivljenih obrazaca razmišljanja, te neispravne emocionalne odgovore i neprihvatljiva ponašanja.
 • Multimodalna terapija u osnovi funkcioniranja ima ideju da se psihološki problemi tretiraju rješavanjem sedam povezanih, ali različitih modaliteta: biološki faktori, interpersonalni faktori, kognicije, slike, dojmovi, afekti i ponašanja.
 • Dijalektička bihevioralna terapija (DBT) se orijentira na ponašanja i misli, ali uključuje strategije kao što su emocionalna regulacija i mindfulness.

Sada kada smo naučili što je to kognitivno bihevioralna terapija, kako ona zapravo funkcionira i koje sve vrste postoji, sad ćemo se pozabaviti time je li ona uopće za nas. Ako odlučimo da je, naučiti ćemo i što možemo očekivati od susreta sa terapeutom, kako nam oni mogu pomoći i kako uopće doći do psihoterapeuta.

LITERATURA:

Cherry, K. (2021). How Cognitive Behavior Therapy Works. Verywell Mind. https://www.verywellmind.com/what-is-cognitive-behavior-therapy-2795747.

Kognitivno-bihevioralna terapija – kome je potrebna, kako se provodi i gdje ju potražiti. Kreni zdravo! (2020). https://www.krenizdravo.hr/zdravlje/mentalno_zdravlje/kognitivno-bihevioralna-terapija-kome-je-potrebna-kako-se-provodi-i-gdje-ju-potraziti.

Kognitivno-bihevioralna terapija. Opće informacije o kognitivno-bihevioralnoj terapiji | KBT OPCIJA. (n.d.). https://kbt-barbaric.com/kbt/o-kognitivno-bihevioralnoj-terapiji/.

Što je BKT. Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije. (n.d.). https://cabct.hr/savjetovaliste/sto-je-bkt.

Što je kognitivno bihevioralna terapija: sinteza dva terapijska pravca. Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. (2019). https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/teme/sto-je-kognitivno-bihevioralna-terapija-sinteza-dva-terapijska-pravca/.

The Development of Cognitive Behavioral Therapy. Foundations Recovery Network. (2020). https://www.foundationsrecoverynetwork.com/development-cognitive-behavioral-therapy/.

<a href=’https://www.freepik.com/vectors/woman‘>Woman vector created by pch.vector – www.freepik.com</a>

<a href=”https://www.freepik.com/vectors/help“>Help vector created by stories – www.freepik.com</a>

Leave a comment